Algemeenheden

Bij overeenkomst werd benoemd als VERKOPER : de onderneming die de factuur of het contract uitgeeft ; werd benoemd als KOPER : de onderneming of persoon die de goederen of diensten verwerft. Elke bestelling die door de VERKOPER werd aanvaard, zal onderworpen zijn aan de hieronder beschreven verkoopsvoorwaarden in die mate dat ze geen bepalingen tegenspreken die in een geschreven contract tussen de koper en de verkoper zijn opgenomen. Elke, door de koper gestelde, tegenstrijdige voorwaarde zal dus, bij afwezigheid van uitdrukkelijke aanvaarding, ontegenwerpbaar zijn aan de verkoper, ongeacht het moment waarop hij ervan kennis heeft gekregen. Het feit dat de verkoper op een gegeven moment geen beroep doet op een van deze algemene verkoopsvoorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als zou hij geldig afstand nemen van de mogelijkheid zich later op een van deze voorwaarden te beroepen.

1. BESTELLINGEN

De vertegenwoordigers hebben niet de macht de VEKOPER ergens toe te verbinden. De aanvaarding van bestellingen resulteert uit hun voorbereidingen maar gebeurt door de VERKOPER. Wanneer de KOPER eenzijdig een bestelling opzegt of annuleert, behoudt de VERKOPER zich het recht, hetzij het contract uit te voeren, hetzij een boete op te leggen a rato van 30% van de bestelling.

2. LEVERINGEN

Elke levering zal beschouwd worden als een afzonderlijk contract tussen de verkoper en de koper. De leveringen worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheden, in volgorde van de ontvangst van bestellingen. Het is de verkoper toegelaten leveringen in hun totaliteit of gedeeltelijk uit te voeren. Een partiële levering moet door de koper aanvaard worden en is in geen enkel geval een motief om te bestelling op te zeggen. In gelijk welke veronderstelling, mag de levering slechts gebeuren indien de koper in orde is met zijn verplichtingen tegenover de verkoper, ongeacht wat de oorzaak is. De verkoper is niet verplicht over te gaan tot leveringen indien hij ernstige motieven heeft te geloven dat de koper niet zal overgaan tot de uitvo-ering van zijn verplichtingen. Voor wat betreft een aangekondigde vertraging met betrekking tot de leveringstermijn, mag de verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden, ze mag geen aanleiding geven tot schadeloosstellingen en intresten, opzegging of annulering van lopende bestellingen. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onvoorziene vertraging. Wanneer geen enkele bepaling is vermeld bij de bestelling, worden de goederen beschouwd als verkocht «af fabriek» of «af magazijn». Voor de verkopen «franco transporteur», zal de koper, op een adequate manier, een gepast en uitgerust voertuig ter beschikking stellen van de verkoper voor de ontvangst van de te laden goederen. Indien de goederen verkocht zijn op basis van «franco levering», zal de koper over maximaal 2 uren beschikken voor het lossen van het voertuig op kosten van de verkoper. De koper zal de verkoper schadeloos stellen voor elke vertrag-ing bij het lossen.

3. TERUGGAVE VAN GOEDEREN

Voor elke teruggave van goederen moet er een formeel akkoord bestaan tussen de verkoper en de koper. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en kan geen aanleiding geven tot het opmaken van een kredietnota. De kosten en risico’s van de terugzend-ing zijn steeds ten laste van de koper.

4. KLACHTEN

De ontvangst van de koper van alle verpakte goederen betekent de aanvaarding ervan zonder voorbehoud, alsook zijn verzaking aan elke andere vraag, tenzij de koper zijn bezwaar heeft bekend gemaakt per aangetekend schrijven, met een kopie van de leveringsbon, aan de verkoper, en dit binnen een periode van 8 kalenderdagen. De bepalingen en onderzoeksmethoden van de verkoper zullen beschouwd worden als te goeder trouw, tot het tegendeel is bewezen. Geen enkele klacht, van welke aard ook, mag het bedrag dat gefactureerd wordt aan de koper voor de goederen in kwestie, overschrijden. De verkoper behoudt zich het recht elk gebrekkig goed te vervangen.

5. WAARBORG EN CONFORMITEIT

De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken bij goederen die door de verkoper werden verkocht, is beperkt tot drie maanden en tot de vervanging van teruggezonden goederen, zonder enige vergoeding voor eventuele directe of indirecte schade. Alle door de verkoper geleverde producten zijn conform de wetgevende bepalingen die van kracht zijn op het moment van hun levering. De verkoper mag op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor bij de koper opgeslagen producten die niet meer zouden beantwoorden aan de wettelijke normen.

6. PRIVATE MERKEN

Wanneer een referentie, die deel uitmaakt van het private gamma van de koper, wordt opgegeven door deze laatste, zal de rest van de voorraad (afgewerkte producten, flesjes etiketten, kartons, …) die in het bezit is van de verkoper integraal aan de koper worden gefactureerd en overgemaakt.

7. GEGEVENSBESCHERMING

Chembo Bevil SA verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, contractgegevens), die de eindgebruiker in verband met het Chembo Bevil SA contract heeft meegedeeld. am de desbetreffende servicediensten uit te kunnen voeren alsmede voor het opstellen van statistieken. Deze gegevens worden uitsluitend aan derden (biJV. technische dienstverleners) verstrekt, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de contractuels verplichtingen of anderszins wettelijk toegestaan of noodzakelijk is of voor zover de eindgebruiker hier toestemming voor heeft verleend. Persoonlijke gegevens worden alleen dan voor reclamedoeleinden verzameld en gebruikt. wanneer dit wettelijk is toegestaan of de eindgebruiker daarvoor ultdrukkelijk toestemming heeft verleend. Hiertoe verklaart de eindgelbrulker: Ja, ik wil regelmatig actuele aanbiedingen en nieuws met betrekking tot SCA- dispensers en ;A-»Pchn,ik,,m,,tPciaal via aile communicatiemiddelen (bijv. telefoon, e-mail, fax) ontvangen. Hiermee verleent de eindgebruiker toestemming tot het verzamelen, verwerken en gebruiken en in het bijzonder permanent ops!aan van zijn persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) door SCA en door die derden die door SCA met het uitvoeren van diensten zijn belast (bijv. technische dienstverleners, handelaren, agentschappen) om zo informatie met betrekking tot actuele aanbiedingen en nieuws ten aanzien van SCA-dispensers en SCA-verbruiksmateriaal via aile communicatiemiddelen (bijv. telefoon, e-mail, fax) te kunnen verstrekken. De e1ndgebruiker wordt erop gewezen dat hij deze toestemming te allen tijde door middel van een bnef aan SCA of per e-mail aan Bevil@bechems.eu kan herroepen.

8. TAKSEN EN BELASTINGEN

Alle rechten, belastingen of taksen van welke aard ook, die opgesteld werden of op te stellen zijn door de Belgische overheden, de overheden van een import- of transitland, zullen voor elk gezag ten laste van de koper zijn in de mate dat zij van toepassing zijn op de verkoop.

9. BETALING

Het bedrag van onze facturen moet steeds contant betaald worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper – behalve indien bijzondere bepalingen vermeld zijn op de voorzijde. Het niet-betalen van een factuur voor de vervaldatum veroorzaakt het vervallen van de toegestane termijn voor alle reeds uitgevoerde leveringen en maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien wordt dan aan de verkoper het recht verleend de lopende markten op te schorten of op te zeggen voor de nog te behandelen goederen, en dit zonder enige formaliteit. Indien geen betaling werd uitgevoerd op de overeengekomen datum, zal de koper de verkoper met volle recht moratoire intresten verschuldigd zijn a rato van 14% per jaar. Deze intresten zullen lopen vanaf de vervaldatum tot de dag van de betaling van het geheel van de verschuldigde bedragen. Om het bijkomende nadeel, administratieve kosten en andere kosten wegens niet-betaling voor de vervaldag te vergoeden, zal bovendien een forfaitaire vergoeding a rato van 10% van het bedrag van de onbetaalde facturen, met een minimum van 125 _, verschuldigd zijn in het geval de koper in gebreke blijft vanaf 20 werkdagen na de vraag tot betalen per eenvoudige brief.

10. ONTBINDEND BEDING

De verkoper heeft het recht op elk moment, met volle recht en zonder ingebrekestelling, een einde te maken aan de bestelling of aan het contract in de volgende veronderstellingen :
– ernstige fout van de koper
– failliet, concordaat, inbeslagname, gerechtelijke schikking of elke andere gelijkaardige gebeurtenis. Indien, gedurende de loop van het contract, de situatie van de koper zou achteruitgaan, mag de verkoper aan de koper vragen een onmiddellijke betaling uit te voeren of een voldoende waarborg te geven. Na deze vraag, mag de verkoper de leveringen stoppen totdat de betaling werd uitgevoerd of de waarborg werd gegeven.

11. HANDELSMERKEN EN OCTROOIEN

11.1. Het geheel van bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden beïnvloedt op geen enkele manier de toewijzing aan de koper van het recht voor de geleverde goederen de handelsmerken te gebruiken die aan de koper of aan ondernemingen van de groep van de verkoper toebehoren.
11.2. Wanneer de goederen door de verkoper geproduceerd werden op basis van preciseringen van de koper, zal de koper de verkoper onmiddellijk vergoeden voor kosten of uitgaven opgelopen door de verkoper ten gevolge van namaak of vermoedelijke namaak wegens het bestaan van octrooien, tekeningen en handelsmerken, of andere rechten die aan derden toebehoren met betrekking tot de geproduceerde goederen.
11.3. Wanneer de goederen door de verkoper geproduceerd werden op basis van technische preciseringen van de koper, zal deze laatste ook verantwoordelijk worden gehouden voor het respect voor de wettelijke normen inzake etikettering.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. De goederen, waarop dit contract betrekking heeft, worden verkocht met een clausule die de overdracht van eigendom uitdrukkelijk ondergeschikt maakt aan de integrale betaling van de prijs in zijn totaliteit.
12.2. De hierboven beschreven bepalingen vormen geen hinderpaal voor de overdracht aan de koper, vanaf het moment van de levering van de goederen, van de risico’s van verlies of beschadiging van alle voorwerpen die deel uitmaken van de verkoop, alsook van schade die zij rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen veroorzaken.
12.3. Zolang de prijs niet integraal betaald is, zal de koper de goederen die geleverd werden in het kader van het contract moeten individualiseren en zal hij hen niet mengen met andere goederen van dezelfde aard, maar afkomstig van andere leveranciers.
12.4. Het is de koper toegelaten de goederen die deel uitmaken van het contract te verkopen, in het kader van de gewone uitbating van zijn etablissement. Echter, hij is verplicht in het geval van verkoop, zijn kopers te informeren over het feit dat de desbetre ende goederen bezwaard zijn met een eigendomsvoorbehoud.
12.5. Elke klacht die zijn oorsprong vindt in de bepalingen omtrent het recht van eigendom, zal worden behandeld door de bevoegde rechtbanken van het land waarin de goederen werden geleverd en, in dat geval, zal de wet van dat land van toepassing zijn.

13. OVERMACHT

De verkoper zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken of vertragingen bij de uitvoering van zijn hierboven vernoemde verplichtingen indien zij veroorzaakt worden door staking, brand, oproer, oorlog, invasie, panne van machines of uitrusting, de onmogelijkheid materiaal of energie te verwerven, tekortkoming van een leverancier of onderaannemer, en door elke andere, gelijkaardige reden, onafhankelijk van de wil van de verkoper en dit gedurende de periode van overmacht.

14. RECHTSPRAAK

Elk geschil tussen partijen zal beslecht worden door de Rechtbanken van Brussel, afhankelijk van de waarde van het geschil hetzij het Vredegerecht van Brussel, hetzij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Het geschil zal voor de bedrijfsrechtbank te Brussel beslecht worden voor zover het een geschil betreft tussen twee handelaars en de waarde van de vordering deze Rechtbank bevoegd maakt.